Hướng dẫn Nhà trường kiểm duyệt học liệu trên kho học liệu

Với chức năng là đối tượng quản lý, tài khoản nhà trường trên K12Online sẽ có tính năng để kiểm duyệt học liệu trên kho học liệu của trường. 

1. Hướng dẫn Nhà trường kiểm duyệt

Bước 1: Vào Kho học liệu => Chọn Quản lý nội dung

Bước 2: Chọn học liệu muốn kiểm duyệt => Nhà trường kiểm tra nội dung và hình thức của học liệu đó. 

Bước 3: Sau khi đã kiểm tra xong, Nhà trường chọn hành động muốn kiểm duyệt. 

Các hành động khi xét duyệt học liệu trên kho học liệu:

- Xét duyệt: Xét duyệt sơ bộ học liệu, nhưng vẫn chưa được hiển thị trên kho học liệu. 

- Từ chối xét duyệt: Từ chối xét duyệt. Nhà trường cần cung cấp lý do từ chối. 

- Duyệt: Đây là hành động cuối cùng để duyệt học liệu, sau khi học liệu được duyệt, học liệu sẽ hiển thị trên kho học liệu. 

- Từ chối duyệt: Từ chối duyệt học liệu. Nhà trường cần cung cấp lý do từ chối. 

2. Hướng dẫn Nhà trường phân quyền cho giáo viên kiểm duyệt

- Ngoài việc tài khoản nhà trường duyệt học liệu ra, admin trường có thể phân công cho giáo viên khác xét duyệt/duyệt học liệu. 

- Vào Quản lý tài khoản => Chọn Phân quyền => Chọn Thêm mới

- Chọn tài khoản và loại quyền mong muốn (Xét duyệt kho học liệu/Duyệt kho học liệu). Nhà trường có thể phân quyền theo từng khối, môn, danh mục. 


Hãy chia sẻ cho nhiều người biết hơn nhé!

In bài viết

Mục lục