Hướng dẫn Nhà trường cập nhật bài viết tin tức lên kho học liệu

Tính năng Tin tức của kho học liệu sẽ giúp nhà trường cập nhật các tin tức liên quan đến kho học liệu nhà trường hoặc hoạt động liên quan đến học tập. 

1. Thêm mới bài viết

- Vào Kho học liệu  => Chọn Quản lý bài viết  => Chọn Thêm mới

- Nhập các thông tin của bài viết

- Nhấn Lưu lại

2. Sửa bài viết

3. Xóa bài viết


Hãy chia sẻ cho nhiều người biết hơn nhé!

In bài viết

Mục lục