Hướng dẫn chèn học liệu dạng nhúng link trên K12Online

Dưới đây là một số hướng dẫn chèn học liệu dạng nhúng link trên K12Online:

1. Dạng Canva

2. Dạng Prezi

3. Dạng H5P

4. Dạng WordWall


Hãy chia sẻ cho nhiều người biết hơn nhé!

In bài viết

Mục lục