Các dạng câu hỏi trên K12Online

Dạng 1: Câu hỏi lựa chọn 1 đáp án

Bước 1: Người dùng click vào phần chữ mờ “Nhập nội dung” để nhập nội dung của câu hỏi

Bước 2: Người dùng click vào phần chữ mờ “Đáp án 1,2,3...” để nhập đáp án của câu hỏi

Bước 3: Nhấn nút “thêm đáp án ” nếu muốn bổ xung thêm đáp án cho câu hỏi. Hệ thống đang để mặc đinh là 4 đáp án. Hoặc nhấn vào icon xóa để xóa bớt các đáp án

Bước 4: Tick chọn vào đáp án đúng

Bước 5: Nhập nội dung lời giải (nếu có).

Dạng 2: Câu hỏi lựa chọn nhiều đáp án

Tương tự cách nhập như câu 1 đáp án. Đối với đáp án người dùng bắt buộc phải tick chọn số đáp án đúng từ 2 đáp án trở lên.

Dạng 3: Câu hỏi lựa chọn đúng sai

Bước 1: Click chuột vào phần chữ mờ “Nhập nội dung” để nhập nội dung câu hỏi

Bước 2: Click chuột vào phần chữ mờ “Tiều đề lựa chọn” để nhập nội dung câu lựa chọn. Có thể nhập lời giải ở phần “lời giải chi tiết’’ (nếu có)

Bước 3: Tick chọn đáp án Đúng/Sai. Hệ thống đang để mặc định đáp án là Đúng

Bước 4: Nhấn nút “Thêm đáp án” nếu muốn thêm đáp án cho câu hỏi hoặc click vào biểu tượng xóa để xóa bớt các câu lựa chọn.

Ví dụ

Dạng 4: Câu điền từ vào chỗ trống

Bước 1: Click chuột vào phần chữ mờ “Nhập nội dung” để nhập nội dung của câu hỏi. Cách nhập kí hiệu chỗ : [số thự tự chỗ trống 1,2….] tương ứng với đáp án 1,2..

Bước 2: Click chuột vào phần chữ mờ “Đáp án 1,2..” Để nhập nội dung đáp án

Bước 3: Click nút Thêm đáp án để bổ xung đáp án cho câu hỏi hoặc click biểu tượng xóa để xóa đáp án hoặc câu hỏi

Bước 4: Nhập nội dung lời giải vào ô lời giải (nếu có).

Ví dụ:

Dạng 5: Câu hỏi dạng nối chéo

Bước 1: Click vào phần chữ mờ “Nhập nội dung” để nhập nội dung của đề

Bước 2: Click vào phần chữ mờ “Câu hỏi 1” để nhập nội dụng của câu hỏi=> Click vào phần chữ mờ “Câu trả lời 1” để nhập đán án của câu hỏi 1

Bước 3: Nhấn nút Thêm đáp án để thêm những câu hỏi mới. Hoặc nhấn vào biểu tượng xóa để xóa

Bước 4: Nhập lời giải vào ô Nhập lời giải (nếu có).

Ví dụ:

Dạng 6: Câu hỏi đọc hiểu

Bước 1: Click chuột vào phần chữ mờ “Nhập nội dung” Để nhập tiêu đề cho câu hỏi

Bước 2: Click chuột vào phân chữ mờ “Câu hỏi 1” để nhập nội dung câu hỏi 1 => Click vào phần chữ mờ “Lựa chọn 1” để nhập đán án

Bước 3: Click vào biểu tượng dấu “+” để thêm đáp án hoặc biểu tượng dấu “-” để xóa bớt đáp án

Bước 4: Tick chọn đáp án đúng

Bước 5: Nhấn nút Thêm câu hỏi để bổ xung thêm câu hỏi.

Ví dụ:

Dạng 7: Câu hỏi tự luận

Bước 1: Click chuột vào phần chữ mờ “Nhập nội dung” để nhập nội dung của câu hỏi

Bước 2: Click vào nút “Thêm lời giải” hệ thống sẽ hiển thị ô nhập lời giải

Bước 3: Nhập điểm tối đa cho câu.

Dạng 8: Câu hỏi dạng gạch chân

Bước 1: Click chuột vào phần chữ mờ “Nhập nội dung” để nhập nội dung của câu hỏi

Bước 2: Click chuột vào phần chữ mờ “Danh sách từ” để nhập danh sách các từ, câu lựa chọn. và ngăn cách nhau bởi dấu @

Bước 3: Nhập đáp án => nhập thứ tự của vị trí đáp án đúng

Bước 4: Nhấn nút “Thêm đáp án” bổ xung thêm các câu lựa chọn khác hoặc nhấn vào biểu tượng xóa để xóa các câu lựa chọn

Bước 5: Nhập lời giải vào ô lời giải (nếu có).

Ví dụ:


Hãy chia sẻ cho nhiều người biết hơn nhé!

In bài viết

Mục lục