Hướng dẫn giáo viên cập nhật sổ đầu bài online trên K12Online

Tính năng Sổ đầu bài online là tính năng giúp cho giáo viên ghi chép lại các nội dung bài học; ghi chú những học sinh vắng và nhận xét cho tiết học đó trên K12Online để cho nhà trường và giáo viên chủ nhiệm thuận tiện theo dõi. 

1. Một số lưu ý

- Chỉ áp dụng với các nội dung do giáo viên gán vào thời khóa biểu cho lớp học bao gồm: lớp học ảo; bài giảng gán thời khóa biểu; bài kiểm tra tập trung (không áp dụng với các nội dung bài giảng tự do, bài kiểm tra phân tán và kỳ thi)
- Tính năng sổ đầu bài online không áp dụng với các nội dung học ngoài thời khóa biểu online trên hệ thống K12Online. 
- Áp dụng với các nội dung gán theo từng lớp học trên K12Online (chưa áp dụng với các nội dung gán cho nhóm học);

2. Quy trình cập nhật sổ đầu bài online

- Giáo viên tổ chức các hoạt động dạy học (như bài giảng, bài kiểm tra, lớp học ảo) bình thường trên K12Online
- Sau khi tiết học kết thúc, giáo viên vào cập nhật sổ đầu bài online để lưu lại một số nội dung quan trọng của tiết học (nội dung bài học, số học sinh vắng, nhận xét tiết học). 

3. Hướng dẫn cập nhật sổ đầu bài online

Có 2 cách để cập nhật sổ đầu bài online, giáo viên có thể cập nhật sổ đầu bài ở menu Thời khóa biểu hoặc Quản lý đào tạo đều được. Quy trình cập nhật sổ đầu bài online như sau:

Cách 1: Cập nhật số đầu bài từ menu Thời khóa biểu

Bước 1: Giáo viên vào menu Thời khóa biểu => Chọn tiết học cần ghi chú sổ đầu bài

Bước 2: Giáo viên cập nhật nội dung của tiết học vào

Cách 2: Cập nhật sổ đầu bài từ menu Quản lý đào tạo

Bước 1: Giáo viên vào menu Quản lý đào tạo => Chọn tính năng Sổ đầu bài online

Bước 2: Giáo viên lọc Lớp và khoảng thời gian cần xem

Bước 3: Giáo viên chọn tiết học cần cập nhật sổ đầu bài và nhấn cập nhật tại cột Hành động

 

Hãy chia sẻ cho nhiều người biết hơn nhé!

In bài viết

Mục lục