Hướng dẫn Nhà trường tạo kỳ thi Offline (Thi và chấm thi ngoài hệ thống)

Bước 1: Tạo mới kỳ thi

Vào Khảo thí => Chọn Quản lý Kỳ thi => Chọn Thêm mới để thực hiện thêm mới một kỳ thi

Bước 2: Nhập các thông tin của kỳ thi

Trong đó:

- Tên kỳ thi

- Khối

- Môn

- Loại kỳ thi

- Hình thức: Offline (Thi và chấm thi ngoài hệ thống)

- Xếp phòng (Chọn có tick). 

Bước 3: Tạo đề thi

- Nhà trường nhấn Tạo đề thi tự động, hệ thống sẽ tự động sinh ra các đề cho kỳ thi dựa vào khối và môn học đã khai báo. 

Bước 4: Danh sách thi

4.1. Đăng ký thí sinh dự thi

- Vào Danh sách thi => Chọn Phiếu đăng ký dự thi 
- Chọn các thông tin để hệ thống đăng ký bài thi cho thí sinh:
+ Chọn Khối 
+ Chọn Lớp
+ Chọn thí sinh 
+ Chọn các đề thi mà tham gia thi. 

4.2. Chốt danh sách thi sinh và bài thi

- Tại menu Danh sách thi => Chọn Phiếu đăng ký dự thi. Nhà trường duyệt phiếu tự động cho toàn bộ phiếu đã đăng ký bằng cách nhấn Kiểm duyệt tự động
- Nếu muốn duyệt thủ công, nhà trường chọn từng phiếu đăng ký và nhấn Kiểm duyệt

4.3. Đánh số báo danh

Đang cập nhật...

Bước 5: Tổ chức thi

5.1. Tạo phòng thi

- Vào Tổ chức thi => Chọn Danh sách phòng thi => Chọn Thêm mới
- Lưu ý các thông tin sau:
+ Thứ tự phòng thi: Hệ thống sẽ phân tự động thí sinh có thứ tự từ ABC theo số thự tự phòng thi. 
+ Số thí sinh tối đa: Số thí sinh tối đa của phòng thi đó. 

5.2. Xếp phòng cho thí sinh

- Vào Tổ chức thi => Chọn Xếp phòng thi => Chọn Xếp phòng tự động
- Hệ thống sẽ tự động xếp phòng thi cho nhà trường theo thứ tự của phòng thi và thứ tự ABC của họ tên thí sinh. 

5.3. Danh sách giám thị

- Vào Tổ chức thi => Chọn Danh sách giám thị => Chọn Thêm mới giám thị

5.4. Phân công giám thị

- Vào Tổ chức thi => Chọn Danh sách giám thị => Chọn Phân công giám thị

Bước 6: Quản lý vi phạm

6.1. Thí sinh vắng thi

Đang cập nhật...

6.2. Học sinh vi phạm

Đang cập nhật...

6..3. Giám thị vi phạm

Bước 7: Đánh phách bài thi

7.1. Dồn túi

Đang cập nhật...

7.2. Đánh phách

Đang cập nhật...

Bước 8: Phân công chấm thi

8.1. Phân công chấm thi

Đang cập nhật...

8.2. Giáo viên nhập điểm

Đang cập nhật...

Bước 9: Chốt điểm

Đang cập nhật...

Bước 10: Đồng bộ điểm sang SMAS

10.1. Đồng bộ điểm sang SMAS 3.0

Đang cập nhật...

10.2. Đồng bộ điểm sang SMAS 4.0

Đang cập nhật...

Hãy chia sẻ cho nhiều người biết hơn nhé!

In bài viết

Mục lục