Hướng dẫn Giáo viên đưa học liệu lên kho học liệu

Để đưa học liệu lên kho học liệu của nhà trường, giáo viên làm như sau: 

Trường hợp 1: Thêm mới bài giảng

Bước 1: Thêm mới bài giảng

- Vào Học tập => Chọn Bài giảng => Chọn Thêm mới

- Nhập các thông tin cơ bản của bài giảng => Nhấn Lưu lại. 

Bước 2: Thêm nội dung cho bài giảng

- Giáo viên tạo chuyên đề cho bài giảng để phân chia các nội dung một cách khoa học (Nếu muốn). 

- Sau đó, thêm học liệu cho bài học. Có những dạng học liệu sau:

+ Bài học dạng video

+ Bài học dạng text

+ Bài học chuẩn scorm

+ Bài tập

+ Tài liệu. 

Bước 3: Xem trước bài giảng

- Sau khi đã xong hết nội dung rồi, giáo viên nhấn Xem trước bài giảng để xem bài giảng đã hoàn thiện. Thực hiện chỉnh sửa, nếu cần.

Bước 4: Xuất bản bài giảng

- Giáo viên xuất bản để gửi yêu cầu kiểm duyệt. 
Lưu ý: Chế độ kiểm duyệt bài giảng sẽ do nhà trường thiết lập. 

Bước 5: Kiểm duyệt bài giảng

Tùy theo chế độ cài đặt kiểm duyệt của nhà trường, mà đối tượng được phân quyền kiểm duyệt bài giảng. 
- Nếu là nhà trường, nhà trường vào menu Kiểm duyệt nội dung => Chọn Bài giảng và thực hiện kiểm duyệt. 
- Nếu là Tổ trưởng chuyên môn, tổ trưởng chuyên môn vào Quản lý đào tạo => Tên tổ chuyên môn của mình  => Chọn Kiểm duyệt
- Nếu là Giáo viên tự duyệt, giáo viên vào menu Học tập => Chọn Bài giảng => Nhấn Duyệt để tự thực hiện duyệt bài giảng của mình. 

Bước 6: Chia sẻ lên kho học liệu của đơn vị

- Với những bài giảng đã được duyệt, giáo viên có thể chia sẻ lên kho học liệu để các giáo viên, học sinh khác trong trường cùng xem được. 

Trường hợp 2: Thêm mới các dạng học liệu khác

Ngoài dạng học liệu bài giảng ra, trên K12Online cung cấp một số dạng học liệu khác giúp nhà trường cung cấp đưa lên kho học liệu chung của trường. 

Bước 1: Thêm mới học liệu

- Vào Kho học liệu => Chọn Quản lý nội dung => Chọn Thêm mới 

Bước 2: Chọn loại học liệu cần thêm mới 

- Sách điện tử

- Học liệu dạng video

- Học liệu dạng âm thành

Bước 3: Thêm nội dung cho học liệu

Tùy từng loại nội dung học liệu, giáo viên thêm nội dung cho học liệu theo hướng dẫn. 

Bước 4: Rà soát và xem thử

- Sau khi xong, giáo viên rà soát lại lần cuối và xem thử. 

Bước 5: Xuất bản học liệu

- Tại cột Trạng thái => Chọn trạng thái Xuất bản để gửi yêu cầu kiểm duyệt cho nhà trường trên kho học liệu. 


Hãy chia sẻ cho nhiều người biết hơn nhé!

In bài viết

Mục lục