Hướng dẫn nhà trường lấy danh sách tài khoản GV, HS do Sở GD&ĐT TP HCM cấp

1. Hướng dẫn lấy tài khoản học sinh

 Bước 1: Nhà trường đăng nhập vào hệ thống truong.hcm.edu.vn bằng tài khoản quản trị trường do Sở GD&ĐT TP.HCM cấp.

Bước 2: Chọn module Quản lý học và thi

 

Bước 3: Chọn 1. Hệ thống => Chọn 1.2. Quản lý tài khoản thí sinh

 

Bước 4: Hệ thống hiển thị danh sách tài khoản của học sinh. Chọn Xuất Excel để xuất danh sách tài khoản học sinh của trường. 

 

2. Hướng dẫn lấy tài khoản giáo viên

Bước 1: Nhà trường đăng nhập vào hệ thống truong.hcm.edu.vn bằng tài khoản quản trị trường do Sở GD&ĐT TP.HCM cấp.

Bước 2: Chọn module Quản trị hệ thống

Bước 3: Chọn 1. Quản lý tài khoản người dùng => Chọn 1.4. Quản lý danh sách người dùng

Bước 4: Hệ thống hiển thị danh sách tài khoản của giáo viên. Chọn Xuất Excel để xuất danh sách tài khoản giáo viên của trường. 


Hãy chia sẻ cho nhiều người biết hơn nhé!

In bài viết

Mục lục