Tạo bài kiểm tra trên K12Online

Vào Học liệu => Chọn Bài kiểm tra => Chọn Thêm mới. Giáo viên có thể lựa chọn 1 trong 3 dạng bài kiểm tra trên hệ thống. 

I. Bài kiểm tra dạng nhập tay

Bước 1: Nhập thông tin cơ bản của đề thi

- Giáo viên chọn tab Nhập tay=> Nhập thông tin cơ bản của đề thi. 

Bước 2: Đưa câu hỏi lên bài kiểm tra

Giáo viên đưa câu hỏi cho bài kiểm tra bằng 1 trong 3 cách sau:

Cách 1: Thêm trực tiếp câu hỏi vào bài kiểm tra

- Giáo viên nhập chi tiết từng câu hỏi lên hệ thống. 
 

Cách 2: Giáo viên sao chép câu hỏi từ file Word

Cách 3: Giáo viên nhập câu hỏi từ Excel.

Bước 3: Tạo bộ đề mẫu cho bài kiểm tra

Bước 4: Nhấn lưu lại để hoàn tất đề thi và tạo đề mẫu (nếu muốn). 

II. Bài kiểm tra dạng PDF

Bước 1: Nhập thông tin cơ bản của đề thi

- Giáo viên chọn tab PDF => Nhập thông tin cơ bản của đề thi. 

Bước 2: Tải file đề thi và đáp án lên hệ thống

- Tải file đề thi dạng PDF lên và nhập mã đề cho đề thi (nếu cần). 

- Nhập số lượng câu hỏi có trong đề và chọn đáp án cho đề thi.

Bước 4: Nhấn Lưu lại để hoàn tất tạo đề thi. 

III. Bài kiểm tra dạng ma trận

-    Giáo viên chọn tab Ma trận => Nhập thông tin cơ bản của đề thi. 

-    Giáo viên chọn ngân hàng câu hỏi và ma trận câu hỏi mong muốn. 

-    Nhấn Lưu lại để hoàn tất tạo đề thi. 

Lưu ý: 

-    Để tạo bài kiểm tra dạng ma trận, giáo viên phải tạo NHCH trước đó.

-    Giáo viên tạo bộ đề mẫu cho bài kiểm tra để hệ thống sinh ra các bộ đề này. 


Hãy chia sẻ cho nhiều người biết hơn nhé!

In bài viết

Mục lục